• ANASAYFA
 • süre tutum dilekçesi istinaf

  süre tutum dilekçesi istinaf

  süre tutum dilekçesi

  2. Ceza Dairesi         2021/18744 E.  ,  2022/63 K.


   

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

  SUÇ : Hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali

  HÜKÜM : İstinaf isteminin esastan reddi

   

  süre tutum dilekçesi Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

  1-Sanık hakkında atılı suçlardan verilen istinaf isteminin esastan reddine dair karara yönelik Av. ...’ın temyiz isteminin incelenmesinde;

  Sanığın yokluğunda verilen karar, aşamalarda Baro tarafından atanan ve sanık müdafii olarak duruşmalara katılan Av. ...'a tebliğ edilmiş ve sanık müdafii sıfatıyla adı geçen avukat tarafından temyiz edilmiş ise de; sanık ve vekaletnameli avukatı olan Av. ...’ün ilk derece mahkemesinde 24/11/2017 tarihli duruşmada birlikte hazır bulundukları ve Av. ...’ın görevinin sona erdiği anlaşılmakla, hükmü temyize hak ve yetkisi bulunmayan Av. ...’ın temyiz isteminin, 5271 sayılı CMK'nın 298. maddesi uyarınca REDDİNE,

  2-Sanık hakkında konut dokunulmazlığının ihlali suçundan verilen istinaf isteminin esastan reddine dair karara yönelik sanığın temyiz isteminin incelenmesinde;

  Hükmolunan cezaların miktar ve türü gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK'nın 286/2-a maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararlarının temyizi mümkün olmadığından, sanığın temyiz isteminin 5271 sayılı CMK'nın 298. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,

  3-Sanık hakkında hırsızlık suçundan verilen istinaf isteminin esastan reddine dair karara yönelik sanığın temyiz isteminin incelenmesinde;

  5271 sayılı CMK'nın 288. maddesinin ''Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır.'' ve aynı Kanunun 294. maddesinin ise; ''Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır. Temyiz sebebi ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir.'' şeklinde düzenlendiği de gözetilerek, sanığın temyiz isteminin CMK’nın 193. ve 196. maddelerine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlandığına yönelik olduğu belirlenerek anılan sebeple sınırlı olarak yapılan incelemede;

  5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinde öngörülen hak yoksunlukları uygulanırken, 15/04/2020 gün ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile TCK’nın 53. maddesinde yapılan değişikliğin infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

  Sanık hakkında hırsızlık suçundan verilen  süre tutum istinaf istinaf isteminin esastan reddine dair kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla, sanık hakkında verilen karar hukuka uygun bulunduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, 5271 sayılı CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca, usul ve yasaya uygun olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'nin kararına yönelik TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKMÜN ONANMASINA, 10/01/2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

  1. Hukuk Dairesi         2021/8921 E.  ,  2021/8274 K.


   

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

   

  Taraflar arasındaki davadan dolayı ... Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 24/03/2016 tarihli ve 2015/173 Esas, 2016/63 Karar sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya tetkik olunarak gereği düşünüldü.

  492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (I) sayılı tarifenin yargı harçları başlığını taşıyan bölümünün karar ve ilam harcı başlıklı III. kısmının 1. fıkrasında, konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden tarifede gösterilen oranda nispi karar ve ilam harcı; 2-a fıkrasında ise, 1. fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlar ve davanın reddi kararlarında maktu karar ve ilam harcı; IV. kısmında da, temyiz başvuru harcı alınacağı hükme bağlanmıştır.

  Öte yandan, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun(HMK'nın) geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun(HUMK'nın) 434. maddesinde, temyiz dilekçesi verilirken gerekli harcın tamamının ödenmesi gerektiği belirtilmiş; harcın tamamının ödenmemesi halinde yapılacak işlemin usul ve esasları gösterilmiş; 10.05.1965 tarihli ve 1/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararıyla da, peşin ödenmesi gerekli temyiz harcının, hüküm altına alınan karar ve ilam harcının dörtte biri olacağı kabul edilmiştir.

  Somut olayda, hükmü temyiz eden davacıdan maktu temyiz harcı ve temyiz başvuru harcı alınması yerine, istinaf harcı alınmak suretiyle dosyanın temyiz incelemesine gönderildiği anlaşılmaktadır.

  Bu durumda, 1086 sayılı HUMK'nın 434. maddesi gözetilmek suretiyle eksik kalan temyiz harcının tahsil edilmesi, onda sonra gönderilmesi için dosyanın Yerel Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 29/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. süre tutum dilekçesi örneği


   

  6. Ceza Dairesi         2021/22019 E.  ,  2021/20610 K.


   

  "İçtihat Metni"

   

  İNCELENEN KARARIN;

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

  SUÇLAR : Nitelikli yağma, 6136 sayılı yasaya muhalefet

  HÜKÜMLER : Mahkumiyet

   

  Bölge Adliye mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

  1- Sanıklar hakkında 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan kurulan hükümlere yönelik incelemede:

  Sanıklar hakkında ... 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan kurulan 15.05.2019 tarihli 2018/106 Esas ve 2019/208 Karar sayılı mahkumiyet hükümlerinin sanıklar müdafiilerinin istinaf istemleri üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi’nce yapılan incelemesi sonucu 17.07.2019 tarih 2019/2404 E.- 2019/1925 K. sayılı ilamı ile istinaf başvurularının esastan reddine karar verilip hükümlerin kesinleşmiş olduğu, sanıklar hakkında nitelikli yağma suçundan verilen istinaf başvurularının esastan reddi kararlarının sanıklar müdafiilerince temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 21.10.2020 tarihli bozma ilamı sonrası yapılan yargılama sonucu mahkemece sanıklar hakkında 6136 sayılı yasya muhalefet suçundan kurulan 02.02.2021 tarihli mahkumiyet hükümlerinin hukuki değerden yoksun ve yok hükmünde olduğu, hukuken varlık kazanmayan bir kararın temyiz davasına da konu edilmesi mümkün olmadığından, dosyanın incelenmeksizin mahalline İADESİNE,

  2- Sanıklar hakkında nitelikli yağma suçundan kurulan hükümlere yönelik incelemede:

  5271 sayılı CMK'nın 288. maddesinin ''Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır.'', aynı Kanunun 294. maddesinin ''Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır. Temyiz sebebi ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir.'' ve aynı Kanunun 301. maddesinin ''Yargıtay, yalnız bozulmasını istediği temyiz başvurusunda göstermek zorundadır. Temyiz sebebi ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir." ve aynı Kanunun 301. maddesinin "Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar.'' şeklinde düzenlendiği de gözetilerek, sanık ... ve müdafiinin temyiz dilekçelerinde özetle temel cezanın fazla tayin edildiğini, 168. madde uyarınca cezadan daha fazla indirim yapılması ve 62. maddenin uygulanması gerektiğini ileri sürmüş, sanık ... müdafii ise temyiz dilekçesinde özetle; cezanın alt sınırdan takdirinin gerektiğini zararın giderildiğini ve 62. maddenin uygulanması gerektiğini belirtmiş, anılan temyiz dilekçelerinde belirtilen sebeplere yönelik yapılan incelemede;

  Dosyanın yapılan incelemesinde; suçtan oluşan zararın kovuşturma aşamasında giderilmiş olduğu ve yerel mahkemece de gerekçeli kararda bu yönde kabul yapılarak sanıkların cezalarından 168/3-2 maddesine uygun olarak 1/3 oranında indirim yapıldığı halde hükümde sehven zararın soruşturma aşamasında giderildiğinden bahsedilerek 168/3-1 uygulama maddesinin gösterilmesi hususunun mahallinde düzeltilmesi mümkün görülmüştür.

  Oluş ve dosya içeriğine göre, suç tarihinde, gece sayılan zaman diliminde yüzlerini gizlemek suretiyle mağdurun kasiyer olarak çalıştığı iş yerine gelerek ona silah doğrultmak suretiyle kasadaki parayı yağmalayan sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK’nın 149/1a-b-c-d-h, maddelerinden kurulan hükümlerde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmıştır.

  Ayrıca dosyada CMK'nın 289. maddesinde sayılan hukuka kesin aykırılık hâllerinin herhangi birinin varlığı da tespit edilememiştir.

  Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine göre, sanıklar hakkında nitelikli yağma suçundan kurulan hükümlerde ileri sürülen temyiz sebepleri yönünden eleştiri dışında bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla, 5271 sayılı CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca, sanık ... ve müdafii, sanık ... müdafiinin yerinde görülmeyen TEMYİZ İSTEMLERİNİN ESASTAN REDDİ ile tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN ONANMASINA, dosyanın mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iadesine, 29/12/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.