• ANASAYFA
 • hagb itiraz dilekçesi karar

  hagb itiraz dilekçesi karar

  hagb itiraz dilekçesi

  hagb itiraz dilekçesi karar.

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

  SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : ...

  SUÇLAR : Nitelikli hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme

  HÜKÜMLER : Mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına


   

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

  11/03/2016 tarihli gerekçeli kararın 05/03/2016 tarihinde suça sürüklenen çocuk müdafiisine tebliğ edilmiş olduğu görünse de, 17/03/2016 öğrenme tarihi tebliğ tarihi olarak kabul edilerek yapılan incelemede;

  1-Konut dokunulmazlığının ihlali suçu yönünden yapılan temyiz itirazının incelenmesinde;

  Mahkemenin suça sürüklenen çocuk hakkında konut dokunulmazlığının ihlal suçundan 08/05/2015 tarih, hagb itiraz 2015/72 Esas ve 2015/324 karar sayılı HAGB kararının, yapılan itirazın merci tarafından reddedilmesi nedeniyle 01.09.2013 tarihinde kesinleştiği, mahkemenin diğer suçlarla birlikte konut dokunulmazlığının ihlali suçundan kurmuş olduğu hükmün yok hükümünde olduğu anlaşıldığından incelenmeksizin İADESİNE,

  2-Mala zarar verme suçu yönünden yapılan temyiz itirazının incelenmesinde;

  Suça sürüklenen çocuk hakkında mala zarar verme suçundan 5271 sayılı CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca verilen ''hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına'' ilişkin karara karşı, 5271 sayılı CMK'nın 231/12. maddesine 06.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Yasa ile ek fıkrası uyarınca itiraz yolu açık olup, temyiz olanağı bulunmadığından, suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin temyiz isteğinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nun 317. maddesi gereğince REDDİNE, 5271 sayılı CMK.'nın 264/1. maddesi uyarınca suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin yasa yolu ile merciinde yanılması, haklarını ortadan kaldırmayacağından, aynı maddenin 2. fıkrasına göre itirazı incelemeye yetkili ve görevli mahkemeye iletilmek üzere, dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE,

  3- Nitelikli hırsızlık suçu yönünden yapılan temyiz itirazının incelenmesinde;

  28.10.2000 doğumlu suç tarihinde 15 yaşını bitirmemiş olan suça sürüklenen çocuğun 5237 sayılı TCK’nın 31/2 ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 11. maddesi uyarınca, işlediği suçların hukuksal anlam ve sonuçlarını algılayabilme ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediğine ilişkin rapor aldırılmadan duruşmaya devamla yazılı şekilde hükümlülük kararı verilmesi,

  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin temyiz itirazı yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, 29.12.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


   

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

  SUÇ : Resmi belgede sahtecilik


   

  Yapılan yargılamaya, toplanıp gerekçeli kararda gösterilerek tartışılan delillere, Mahkemenin oluşa uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, sanık müdafisi ve katılan vekilinin diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir, ancak;

  5271 sayılı CMK'nin 5728 sayılı Kanun ile değişik 231/5. maddesi uyarınca mahkemece hükmolunan iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması, mahkemece sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak, yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması ve suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekmektedir. İncelenen dosyaya göre, 5271 sayılı CMK'nin 231/8. maddesine 28.06.2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun’un 72. maddesi ile eklenen "Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanması geri bırakılmasına karar verilemez." şeklindeki hükmün ancak yürürlük tarihinden sonra işlenen suçlar bakımından uygulanabileceği gözetilerek, adli sicil kaydındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlarının CMK'nin 231/6-a maddesi kapsamında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine engel teşkil etmediği gözetilmeden, engel adli sicil kaydı bulunmayan sanık hakkında "HAGB" kararı olduğundan" bahisle yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

  Yasaya aykırı, sanık müdafisi ve katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nin 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 22.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


   

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

  SUÇ : Tehdit

  HÜKÜM : Mahkumiyet


   

  KARAR

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

  Ancak;

  6545 sayılı Kanun’un 72. maddesiyle, CMK’nın 231/8. maddesinde yapılan değişikliğin suç tarihi itibarıyla yürürlükte olmaması nedeniyle, CMK'nın 231. maddesinin uygulanmasına engel mahkumiyeti bulunmayan ve suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda kanaatin oluşması nedeniyle cezası ertelenen sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak, yeniden suç işleyip işlemeyeceği yönünde bir değerlendirme yapılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden “sanık hakkında daha önce hagb hükümleri uygulandığından bu hali ile hakkında CMK'nın 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun unsurları itibariyle uygulama olanağı bulunmadığı” şeklindeki kanuni olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

  Kanuna aykırı, sanık ... müdafisinin temyiz nedenleri yerinde görülmekle, tebliğnameye farklı gerekçeyle uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayıp sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 22/12/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

  SUÇ : 6831 sayılı Yasaya aykırılık

  HÜKÜM : Asıl kararla hükümlülük, HAGB, müsadere; ek kararla aracın müsaderesine yer olmadığına


   

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

  5271 sayılı CMK'nun 231/12. madde ve fıkrası uyarınca, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları itiraza tabi olup kararın temyizi olanaklı bulunmadığından ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları dava konusu eşyanın ve nakil aracının müsaderesi ya da iadesi kararlarını da kapsayacağından temyiz dilekçesinin itiraz mahiyetinde kabul edilmesi gerektiğinden, gereği mahallinde itiraz merciince değerlendirilmek üzere dosyanın incelenmeksizin iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 22.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.